Zapewniamy kompleksową gospodarkę odpadami

Wypełnij formularz zamówienia

O nas

Geminus sp. z o. o. istnieje na rynku od 2011 roku. Zajmujemy się zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.

Naszym nadrzędnym celem jest wdrożenie, utrzymywanie oraz rozpowszechnianie ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze recyklingu i odzysku materiałowego.

Jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania. Dzięki zapleczu technicznemu, posiadanemu know-how i współpracy naukowej nieustannie poszerzamy katalog odpadów, które możemy przetworzyć na w pełni aplikacyjne produkty rynkowe. Każdy z dostępnych surowców odpadowych poddajemy starannej analizie pod kątem ponownego wykorzystania w przemyśle oraz opracowujemy jego charakterystykę fizyko-chemiczną.

Klientom gwarantujemy rzetelność, skuteczność i terminowość.

Geminus sp. z o. o. jest członkiem Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej.

Geminus Klastra Centrum Inzynierii Biomedycznej

Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu następujących grup odpadów:

Przeterminowanych leków i odczynników chemicznych

Specjalizacje w unieszkodliwianiu grupy odpadu

Surowców używanych w przemyśle farmaceutycznym

Specjalizacje w unieszkodliwianiu grupy odpadu

Niespełniających norm i przeterminowanych produktów

Specjalizacje w unieszkodliwianiu grupy odpadu

Kosmetyków i surowców do ich produkcji

Specjalizacje w unieszkodliwianiu grupy odpadu

Odpadów z produkcji farb i lakierów

Specjalizacje w unieszkodliwianiu grupy odpadu

Oferta

Odbiór i transport odpadów

Zapewniamy:

 • odbiór oraz transport do odzysku lub unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów wraz z wymaganą dokumentacją;
 • analizę odpadów i dobór optymalnego sposobu ich wykorzystania lub unieszkodliwienia;
 • komisyjne spalanie lub niszczenie odpadów- zgodnie z potrzebami klienta

Działamy na podstawie obowiązujących zezwoleń, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów): Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, o numerze 158/20/PZ.O (znak PZ-OP-I.7244.18.2019) z dnia 9 grudnia 2020 r.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju. Gwarantujemy szybkie i terminowe odbiory odpadów.

Termoliza

Dzięki synergii środowiska przemysłu, nauki i techniki, stworzyliśmy możliwość nie tylko przetworzenia zalegających, często bardzo problematycznych odpadów, z ogromną korzyścią dla środowiska, ale także umożliwiliśmy czerpanie realnego zysku dla producenta. Technologia termolizy w nowoczesnym urządzeniu firmy Geminus sp. z o. o. może śmiało pretendować do najbardziej proekologicznej i ekonomicznej formy recyklingu odpadów.

Proponowana technologia polega na powolnym, przeponowym podgrzewaniu odpadów w obrotowym reaktorze, do temperatur rzędu 320-490oC. Proces jest beztlenowy, dzięki czemu nie dochodzi do emisji szkodliwych związków jak dioksyny czy furany. W wyniku procesu powstają pary olejowo-gazowe podlegające w pierwszej kolejności separacji, a następnie kondensacji. Finalnie otrzymujemy frakcję olejową, gazową oraz stałą. W instalacji naszej produkcji możliwe jest przetworzenie do 24 Mg wsadu dziennie.

Instalacja naszej firmy jest w całości napędzana elektrycznie (gaz potermolityczny przetwarzany na energię elektryczną w modułach kogeneracyjnych). W celu zapewnienia bezpieczeństwa, cały proces jest automatycznie sterowany i monitorowany, uwzględniając samodiagnostykę urządzenia. Funkcjonalność urządzenia umożliwia wprowadzenie wielkogabarytowych odpadów do reaktora bez ich wcześniejszego rozdrabniania.

Na podstawie umowy licencyjnej dysponujemy know-how firmy WGW Green Energy Poland sp. z o. o., w tym patentem P.408123 pn. „Sposób rozkładu termicznego odpadów elastomerowych, zwłaszcza opon,
oraz instalacja do realizacji tego sposobu”.

termoliza geminus

Technologia jest dedykowana do przerobu odpadów organicznych i mieszanych, między innymi:

 • elastomerów – różnorodnych produktów gumowych, w szczególności opon, w tym opon wielkogabarytowych;
 • polimerów – odpadów z tworzyw sztucznych, kompozytów polimerowych, filtrów olejowych i paliwowych;
 • poużytkowych elementów urządzeń do wytwarzania alternatywnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych, łopat turbin wiatrowych;
 • biomasy, odpadów drzewnych;
 • innych odpadów organicznych – również celulozy, opakowań wielomateriałowych, odpadów ropopochodnych, tekstyliów.

Produkty przerobu

Frakcja olejowa

Frakcja gazowa

Frakcja stała

Wapno nawozowe

Na podstawie obowiązujących decyzji przetwarzamy odpady o kodach:

 • 06 02 99
 • 19 09 03
 • 19 02 99

Produkując niezawierające magnezu wapno nawozowe.

Wapno nawozowe stosuje się do wszelkiego rodzaju upraw w:

rolnictwie
sadownictwie
leśnictwie

gdzie służy m. in. do odkwaszania gleby, poprawy jej struktury i żyzności oraz utrzymania odpowiedniej zawartości wapnia w glebie.

Nasze produkty – WAPNO C (odmiana 07, dekarbonizacyjne) i PUCZEK1 (odmiana 08), spełniają:

 • wymogi jakościowe Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1229), dla swojej odmiany;
 • wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń stawiane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, Poz. 765) odnośnie poziomu kadmu i ołowiu.

co potwierdzają badania Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego oraz Laboratorium Badawczego Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Świadczymy usługi załadunku i dowozu do rolnika.

wapno puczek geminus
PUCZEK1
wapno C geminus
WAPNO C
wapno zaladunek i dostawa gotowych produktow geminus
ZAŁADUNEK I DOSTAWA GOTOWYCH PRODUKTÓW

Biuro handlowe w Olsztynie (wapno nawozowe): +48 505 116 528

Węgiel aktywny

Specjalizujemy się w produkcji węgla aktywnego z różnego rodzaju surowców naturalnych, w tym z łupin kokosa.

Węgiel aktywny to znany od początku XX wieku materiał węglowy, który dzięki silnej porowatości, a tym samym dzięki wysoce rozwiniętej powierzchni właściwej, wykazuje duże zdolności adsorpcyjne związków chemicznych
z gazów i cieczy. Produkcja węgla aktywnego składa się
z dwóch etapów – karbonizacji i aktywizacji.

Nasza technologia:

 • maksymalizuje wydajność procesu karbonizacji przez wykorzystanie modyfikacji substancjami ciekłymi intensyfikującymi właściwości uniepalniające celulozę i lignity;
 • bazuje na zoptymalizowanych warunkach pozyskania z prekursora odpadowego struktur węglowych i rozwoju biernych chemicznie półproduktów w struktury adsorpcyjne o dużej powierzchni aktywnej;
 • oferuje możliwość modyfikacji otrzymanych struktur węglowych pod konkretne zastosowanie, np. adsorpcja siarkowodoru, oczyszczanie w przemyśle spirytusowym, kolumny puryfikacyjne do wody i wiele innych.
technologia geminus
technologia geminus

Zamówienia

Prosimy o wypełnienie formularza w celu odesłania oferty.

Kod odpadu
Ilość
Rodzaj opakowania
Opis odpadu (podanie składu chemicznego, po jakim procesie technologicznym itp.)

System jakości

W 2014 r. wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm: ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2005. Posiadane certyfikaty obejmują działalność
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

W 2017 roku dostosowaliśmy System Zarządzania Jakością
i Środowiskiem do wymogów nowych norm: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i uzyskaliśmy certyfikację na nowe normy.

W 2022 roku uzyskaliśmy certyfikat Kryterium Zrównoważonego Rozwoju INiG (KZR INiG).